Phân bố tài nguyên du lịch sinh thái ở đồng bằng sông Cửu Long

  • Caùc Saân Chim: Cuøng vôùi caùc vuøng ñaát ngaäp nöôùc trong ñaát lieàn vaø ven bieån coøn coù moät soá saân chim quan troïng ôû vuøng Ñoàng baèng soâng Cöûu Long. Nhieàu saân chim khoâng thaät söï hình thaønh treân caùc vuøng ñaát ngaäp nöôùc vaø thöôøng khoâng ñöôïc tính laø sinh caûnh ñaát ngaäp nöôùc. Tuy nhieân nhöõng saân chim naøy laïi thöïc hieän moät chöùc naêng quan troïng soáng coøn cuûa ñaát ngaäp nöôùc laø cung caáp nôi sinh saûn cho moät soá löôïng lôùn chim nöôùc. Taïi caùc saân chim Ñoàng baèng soâng Cöûu Long ñaõ phaùt hieän ñöôïc 2o loaøi chim nöôùc vôùi soá löôïng caù theå ít nhaát leân ñeán 32,500. Caùc saân chim ôû Ñoàng baèng soâng Cöûu Long laø nôi truù nguï cuûa khoaûng 3% soá löôïng quaàn theå toaøn caàu cuûa loaïi Coác Ñeá Aán Ñoä, khoaûng 8% quaàn theå cuûa loaøi Quaém Ñen nhoû. Ngoaøi ra taïi ñaây coøn coù caùc quaàn theå quan troïng cuûa moät soá loaøi ñe doïa hoaëc gaàn nhö ñe doïa tuyeät chuûng treân toaøn caàu nhö: Coø Oác, Quaém ñaàu ñen vaø Ñieàng Ñieãng. Saân chim coù soá löôïng nhieàu nhaát laø U Minh Thöôïng vôùi toång soá ghi nhaän laø 5,500 con (coøn thaáp hôn so vôùi thöïc teá). Saân chim Baïc Lieâu coù soá löôïng ít hôn nhöng laïi coù soá loaøi cao nhaát (17 loaøi)

Tieàm naêng du lòch sinh thaùi vuøng Ñoàng baèng soâng Cöûu Long khoâng chæ bao haøm söï phong phuù, ña daïng vaø ñaëc saéc cuûa caùc heä sinh thaùi maø coøn bao goàm nhöõng

giaù trò vaên hoùa baûn ñòa. Vieäc khai thaùc caùc giaù trò sinh thaùi baûn ñòa trong hoaït ñoäng phaùt trieån du lòch sinh thaùi ñöôïc theå hieän ôû goùc ñoä nhaän thöùc, moái quan heä trong nghi thöùc vaên hoùa coäng ñoàng cuûa ngöôøn daân ñòa phöông ñoái vôùi thieân nhieân. Theå hieän töø nhöõng baøi daân ca Nam boä hay nhöõng baûn nhaïc ñôøn ca taøi töû… ñeán nhöõng neùt sinh hoaït bình gaén vôùi soâng nöôùc nhö chôï noåi, xaï luùa, hoaëc leã hoäi möøng nöôùc cuûa ngöôøi Kinh, Khô me vuøng ñoàng baèng soâng Cöûu Long.

Sự phân bố các tài nguyên thiên nhiên ở vùng Đồng bằng sông Cửu Long

 

Caùc taøi nguyeân sinh thaùi vuøng ñoàng baèng soâng Cöûu Long ñöôïc phaân boá treân baûn ñoà nhö sau:

 

  • Heä sinh thaùi ñaát ngaäp nöôùc noäi ñòa: Phaùt trieån chuû yeáu ôû vuøng Haø Tieân, Ñoàng Thaùp Möôøi vaø U Minh vôùi thaûm thöïc vaät öu theá laø röøng traøm vaø caùc traûng coû ngaäp nöôùc theo muøa bao goàm:
  • Traûng coû treân nhöõng vuøng ñaát ngaäp nöôùc ngoït saâu vaø keùo daøi.
  • Traûng coû treân ñaát pheøn öu theá (ngaäp nöôùc ngoït trong thôøi gian vöøa phaûi).
  • Traûng coû treân ñaát caùt hoaëc ñaát phuø sa coå (chæ ngaäp nöôùc noâng trong moät thôøi gian ngaén).
  • Traûng coû aûnh höôûng bôûi nöôùc lôï (ñaây laø nhöõng vuøng coù xu höôùng nöôùc lôï vaø coù theå ngaäp nöôùc theo ngaøy do thuûy trieàu).

Caùc traûng coû ngaäp nöôùc theo muøa ôû vuøng Ñoàng baèng soâng Cöûu Long hieän chæ coøn phaân boá haïn cheá ôû vuøng Ñoàng Haø Tieân vaø Ñoàng Thaùp Möôøi, ôû ñoù coù caùc quaàn xaõ thöïc vaät ñaëc tröng khoâng theå tìm thaáy ôû baát cöù nôi naøo khaùc taïi Ñoâng Döông.

  • Caùc traûng coû ngaäp nöôùc theo muøa ôû vuøng Ñoàng Haø Tieân: Vuøng naøy bao goàm nhöõng traûng coû roäng lôùn cuoái cuøng vôùi nhöõng quaàn xaõ thöïc vaät ñaëc bieät coøn laïi ôû Ñoàng baèng soâng Cöûu Long. Nôi ñaây coù söï chuyeån tieáp töø caùc quaàn xaõ nöôùc lôï ñeán phuø sa boài tuï. Ñaây laø ñieåm ñöôïc xaùc ñònh laø 1 trong 4 vuøng ñaëc bieät quan troïng cho coâng taùc baûo toàn taïi Ñoàng baèng soâng Cöûu Long.

 

  • Khu baûo toàn thieân nhieân U Minh Thöôïng: Ñöôïc thaønh laäp naêm 1993 coù dieän tích khoaûng 8,500 ha. Ñaây laø nôi coù vuøng röøng treân ñaàm laày than buøn cuoái cuøng ôû vuøng Thöôïng U Minh. Nôi ñaây coù moät saân chim ñöôïc xem laø khu taäp trung sinh saûn lôùn nhaát caùc loaøi chim nöôùc ôû Ñoàng baèng soâng Cöûu Long.
  • Khu baûo toàn thieân nhieân Voà Dôi: Ñaây laø vuøng röøng Traøm, ñaàm laày, vaø traûng coû treân vuøng ñaát than buøn coù dieän tích khoaûng 3,700 ha. Coù theå coi ñaây laø vuøng ña daïng sinh hoïc ôû U Minh boå xung cho khu baûo toàn U Minh Thöôïng. Heä ñoäng thöïc vaät ôû ñaây khaù phong phuù vôùi khoaûng 82 loaøi chim vaø moät soá loaøi thuù nhö nai (Cervus unicolor), soùc ñoû (Callosciurus sp.). Ñaëc bieät ñaây coøn laø nôi sinh soáng cuûa loaøi dôi quaû (Pteropus sp.) voán raát noåi tieáng.
  • Laùng sen: Naèm keïp giöõa soâng Caùi Saùch vaø soâng Nöôùc Lôùn treân ñòa phaän huyeän Taân Höng tænh Long An vôùi dieän tích khoaûng 3,200 ha. Ñaây laø khu vöïc coù röøng traøm baùn töï nhieân coù tính ña daïng sinh hoïc cao. Ñaëc bieät ôû ñaây toàn taïi moät soá ñaàm sen lôùn moät kieåu thaûm thöïc vaät raát ñaëc tröng cuûa vuøng Ñoàng Thaùp Möôøi.

Thị trường khách hàng mục tiêu của khách sạn Phú Quốc

Với mỗi khách sạn Phú Quốc, thị trường khách hàng mục tiêu là đối tượng khách sạn cần phải hướng tới. Có rất nhiều tiêu thức để phân đoạn thị trường khách hàng mục tiêu như: độ tuổi, giới tính, nghề nghiệp, sở thích, động cơ đi du lịch, trình độ học vấn, tôngiáo. . .

Mỗi đoạn thị trường này lại có những nhu cầu, yêu cầu khác nhau về chất lượng dịch vụ trong khách sạn khi đến du lịch tại Phú Quốc. Nghiên cứu về thị trường khách hàng mục tiêu cho thấy: trình độ học vấn càng cao (phụ thuộc vào người chủ gia đình) thì khả năng đi du lịch càng lớn. Khi mức sống của con người tăng lên, nhu cầu đi du lịch của con người cũng tăng lên, dẫn tới sự thay đổi lớn giữa tỷ lệ dịch vụ cơ bản (DVCB) và dịch vụ bổ sung (DVBS). Nếu trướckiatỷ lệ DVCB/DVBS = 7/3 thì xu hướng hiện nay DVCB/DVBS = 3/7. Điều đó có nghĩa là, kinh nghiệm của con người càng có nhiều, sự đòi hỏi về chất lượng sản phẩm, dịch vụ càng khắt khe hơn.

Với khách công vụ, họ yêu cầu được phục vụ nhanh, chính xác khác với đối tượng khách du lịch thuần tuy. Họ mong muốn có một dịch vụ tuỳ theo sở thích của họ theo đặc điểm nguồn gốc dân tộc, giới tính, tôngiáo. . .Vì thế, khách sạn cung cấp dịch vụ cho khách phù hợp với nhu cầu của họ. Chính khách hàng tạo động cơ cho hoạt động kinh doanh của khách sạn. Vì thế khách sạn phải tìm mọi cách sao cho sự cảm nhận sau khi khách tiêu dùng dịch vụ lớn hơn hay bằng sự mong chờ trước khi khách tiêu dùng dịch vụ đạt được một chất lượng cao thoả mãn nhu cầu của khách hàng.

Tất cả các hoạt động của khách sạn đều hướng vào thị trường khách hàng mục tiêu. Nâng cao chất lượng dịch vụ buồng trong mỗi hote ở Phú Quốc cũng chính là để giữ chân khách hàng, kéo khách hàng thành “đồng minh” của mình. Vì thế, đưa ra các kế hoạch, chiến lược, sách lược để ngày càng đáp ứng được nhu cầu của khách hàng đem lại lợi nhuận cho các nhà kinh doanh khách sạn.

 

Đánh giá chất lượng dịch vụ khách sạn Salinda Phú Quốc

 

Chất lượng dịch vụ: là một khái niệm khá trừu tượng và khó định nghĩa. Nó là một phạm trù mang tính tương đối và chủ quan. Chất lượng dịch vụ là kết quả của một quá trình đánh giá tích luỹ của khách hàng dựa trên sự so sánh giữa chất lượng mong đợi (hay dự đoán) và mức độ chất lượng khách hàng đã nhận được. Hay có thể nói: chất lượng dịch vụ luôn được so sánh với mức độ thoả mãn nhu cầu của khách hàng sau khi đã tieu dùng dịch vụ.

+ Chất lượng dịch vụ trong khách sạn:

Chất lượng dịch vụ của khách sạn = sự thoả mãn của khách

Sự thoả mãn của khách = sự cảm nhận – sự mong đợi

Do vậy, chất lượng dịch vụ của khách sạn cũng có thể được hiểu là mức cung cấp dịch vụ tối thiểu mà một doanh nghiệp khách sạn đã lựa chọn nhằm thoả mãn ở mức độ cao nhu cầu củathị trường khách hàng mục tiêu của mình. Đồng thời mức cung cấp dịch vụ đã được xác định đòi hỏi phải được duy trì nhất quán trong suốt quá trình kinh doanh.

Chất lượng dịch vụ của bộ phận buồng trong kinh doanh khách sạn là mức cung cấp dịch vụ tối thiểu mà bộ phận buồng của khách sạn đó có thể nhằm thoả mãn ở mức độ cao nhu cầu của thị trường khách hàng mục tiêu.

Có nhiều cách tiếp cận về chất lượng mà các nhà nghiên cứu đề cập đến như: tiếp cận chất lượng dịch vụtheosự tuyệt hảo, tiếp cận dựa trên sản phẩm, tiếp cận chất lượng dựa trên góc độ sản xuất, trên góc độ người sử dụng, tiếp cận chất lượng dựa theo quan điểm giá trị… Mỗi cách tiếp cận có một lý lẽ cơ sở riêng, theo quan điểm tiếp cận chất lượng dựa trên góc độ người sử dụng thì “chất lượng sản phẩm hay dịch vụ là khả năng làm thoả mãn nhu cầu của người sử dụng sản phẩm đó hay nói cách khác chất lượng sản phẩm là giá trị sử dụng của nó.

Kinh nghiệm đi biển an toàn

Cách chữa rộp da

Phơi nắng quá lâu hay tung tăng dạo biển mà không che chắn sẽ có thể khiến làn da của bạn bị ửng đỏ, phồng rộp và bong tróc trông rất xấu. Mẹo để chữa trị rất đơn giản:

Bạn hãy lấy phần lắng đọng của nước vo gạo xoa nhẹ nhàng lên vùng da bị rộp đó. Làn da sẽ mau chóng được làm dịu và mềm trở lại. Ngoài ra, mặt trắng trong vỏ cam cũng góp phần giúp lấy đi những lớp da chết sần sùi, bôi tiếp một lớp kem dưỡng nữa là mọi thứ lại ổn.

Kinh nghiệm xử lý khi tắm biển gặp nước ngược

Kinh nghiệm du lịch biển Phú Quốc  xin đưa đôi điều về cách xử lý tình huống khi đi tắm biển gặp nước dòng nước ngược.

Điều nguy hiểm hơn là mặt nước nơi có dòng chảy ngược thường phẳng lặng, ít sóng nên du khách tưởng rằng an toàn và chuyển đến tắm ở đó, thay vì tắm nơi có biển báo an toàn. Khi người tắm biển bơi vào dòng chảy đó, ngay lập tức họ sẽ có thể bị cuốn trôi ra biển.

Vì vậy trước khi xuống biển, du khách nên dành khoảng 5-10 phút để quan sát mặt biển. Dòng chảy ngược thường mang những đặc điểm sau đây: Có màu sậm hơn vì nước sâu hơn; mặt nước lặng hơn, thường có sóng nhỏ hơn; đôi khi du khách có thể thấy các mảnh vỡ hay bọt nước nổi trên mặt dòng chảy ngược và trôi ra biển.

Cách thoát ra khỏi dòng chảy xa bờ: Thật ra, dòng chảy ngược không kéo người bơi xuống nước mà chỉ đưa ra xa bờ, rồi sau đó sẽ đẩy người bơi đến vùng có sóng đánh vào bờ.

Tuy nhiên người ta thường chết đuối khi rơi vào dòng chảy ngược vì bản năng tự nhiên khiến người biết bơi sẽ bơi ngược dòng chảy để vào bờ, rồi mau chóng kiệt sức dẫn đến chết đuối.

Đọc thêm tin tức về biển đảo Phú Quốc tại đây.

.

Khách sạn Mocking Bird Hill- địa điểm tổ chức đám cưới lý tưởng tại Jamaica.

Khách sạn Mocking Bird Hill tại Jamaica là địa điểm tổ chức đám cưới lý tưởng cho những ai yêu thích phong cách Caribbean.

Không gian tại đây luôn tràn ngập ánh nắng mặt trời và thân thiện với môi trường.

Bạn có thể tận hưởng tuần trăng mật ngọt ngào tại những cảnh quan thiên nhiên tươi đẹp của Jamaica.

Khách sạn Mocking Bird Hill thực sự là nơi giấc mơ về một đám cưới đậm chất Caribbean trở thành sự thật.
Nếu bạn đang mơ về một đám cưới đậm chất Caribbean, khách sạn Mocking Bird Hill ở Port Antonio, Jamaica có thể biến giấc mơ hoang dại này của bạn thành sự thật. 

Những người lên kế hoạch tổ chức đám cưới tại khách sạn chỉ tổ chức một đám cưới mỗi tuần để tạo cảm giác riêng tư cho khách hàng. Điều phối viên của bạn sẽ giúp bạn sắp đặt mọi thứ, bao gồm hoa cho đám cưới, thức ăn và trang trí tiệc cưới. 

Khách sạn Mocking Bird Hill được dẫn dắt bởi một nhà lãnh đạo hoạt động trong ngành du lịch sinh thái ở Jamaica từ khi bắt đầu mở cửa cách đây 15 năm. Khách sạn mang lại những đám cưới vui nhộn và thân thiện với môi trường bằng cách sử dụng năng lượng mặt trời, nước mưa và hơn hết là bạn có thể tận hưởng ngày cưới của mình một cách trọn vẹn mà không lo lắng về việc gây ra những hậu quả cho môi trường. 

Bạn có thể tổ chức tiệc cưới ở bất kì đâu trong 4 địa điểm sau của khách sạn: bãi biển. dọc theo Rio Grande với những bè gỗ lãng mạn trôi trên sông hay trong khu vườn của khách sạn hoặc trung tâm nghệ thuật. Mỗi đám cưới để được kèm theo tiệc cocktail. Đối với những đám cưới mang phong cách thân mật chỉ với sự tham gia của cô dâu- chú rể, hãy chọn một trong bốn địa điểm này, thưởng thức bữa tối lãng mạn với nến bên ban công nhỏ.

Bạn đang tìm kiếm một tuần trăng mặt vừa úi tiền và không làm ảnh hưởng tới môi trường? Những địa chỉ "xanh" xinh đẹp tại Jamaica luôn sẵn sàng chào đón bạn.

 Một tuần trăng mật lãng mạn thường bao gồm: chèo thuyền tại Rio Grande, thác Reich, vịnh Xanh và tuyến đường ngắn đến bãi biển Frenchmans Cove.

Một gói dịch vụ dành cho đám cưới gồm: 

– Giấy đăng ký kết hôn

-Hoa cầm tay cô dâu

-Người làm chứng

– Trang phục chú rể

-Bánh cưới

-Người chủ lễ

-Rượu vang

-Hoa trang trí

-CD ảnh

Để có được nhiều thông tin hơn về sự thân thiện với môi trường, cùng với một địa điểm đám cưới khó quên, hãy ghé thăm khách sạn Mocking Bird Hill. 

Những nét văn hóa độc đáo trong ẩm thực của người Lào

        Tính cộng đồng: Tính cộng đồng thể hiện rất rõ trong ẩm thực Lào. Không giống như Phương Tây, người Lào không ăn quanh bàn ăn cao mà người Lào ngồi xổm trên nền nhà, người Lào mang lên bàn cùng một lúc các món ăn.

        Tính hiếu khách: Trước mỗi bữa ăn người Lào thường có thói quen mời. Lời mời thể hiện sự giao thiệp, tình cảm, hiếu khách, mối quan tâm trân trọng người khác… Khách đến nhà sẽ tuân theo những quy tắc bắt buộc được xem là nét văn hóa rất riêng của mình, khách không được ngồi ăn trong khi những người khác đã đứng dậy. Tập quán của người Lào là luôn chừa lại thức ăn trong đĩa khi đã ăn xong, nếu khách không chừa lại thức ăn, người ta sẽ cho là khách ăn không đủ no. chủ nhà sẽ bị mất thể diện

Đặc biệt trong bữa ăn, người Lào ngồi quanh mâm cơm đặt dưới sàn nhà, đàn ông ngồi xếp bằng, đàn bà ngồi gập gối đưa bàn chân về phía sau. người Lào mang các món ăn lên bàn cùng một lúc. Quan niệmPiep– là cha mẹ, là bề trên luôn ăn miếng đầu tiên để khai mạc bàn ăn, theo thứ tự tuổi tác sẽ ăn các món sau tiếp theo.

Mọi thành viên đều dùng tay để nhón xôi trong “típ khậu” (bát) của mình. Mỗi người có một cái muỗng riêng để lấy thức ăn hoặc canh trong mâm. Họ ăn chậm chạp, vừa ăn vừa nói chuyện vui vẻ, đặc biệt khi nhón xôi họ không làm rơi vãi một hạt cơm nào.

Khách đến nhà sẽ tuân theo những quy tắc bắt buộc được xem là nét văn hóa rất riêng của mình, khách không được ngồi ăn trong khi những người khác đã đứng dậy. Tập quán của người Lào là luôn chừa lại thức ăn trong đĩa khi đã ăn xong, nếu khách không chừa lại thức ăn, người ta sẽ cho là khách ăn không đủ no, chủ nhà sẽ bị mất thể diện. Người Lào rất sạch sẽ đến mức kỹ tính, họ có thói quen rửa tay không chỉ trước mà cả sau bữa ăn.

Phong cách ẩm thực Lào

Người Lào ăn gạo là chính nhưng rất ít ăn gạo tẻ, họ chủ yếu ăn gạo nếp và được nấu lên thành xôi. Thức ăn cùng với xôi gồm có cá, thịt bò, thịt trâu, thịt heo, thịt vịt và các loại rau khác. Thức ăn quan trọng nhất là “cheo” (một loại nước chấm truyền thống của Lào). Có nhiều loại “cheo” khác nhau nhưng người Lào thích nhất là loại “cheo pa đẹt” (giống mắm nêm của người Việt). Trong mỗi bữa ăn, nếu thiếu “cheo” thì cảm thấy ăn không ngon miệng. “Cheo” dùng để chấm rau. Nếu không có thức ăn, có thể ăn xôi với “cheo” cũng rất ngon và no bụng.

                Vì là một quốc gia có diện tích sông hồ lớn nên nguồn thực phẩm chính của người Lào là cá, tôm nước ngọt trong đó cá là thực phẩm chủ yếu. Ngoài cá nước ngọt thì thịt heo, gà, trâu và vịt là những thành phần quan trọng để nấu nướng nhiều thứ món ăn thông thường. Người Lào cũng ăn những thứ thịt thú săn như nai, gà rừng, chim cút nếu có dịp kiếm được.

Một món ăn Lào tiêu biểu phải có vị pha trộn giữa cay và ngọt, được trung hòa bằng các gia vị thảo mộc. Điều này khiến cho các món ănLàotrở nên nổi bật hơn các nước trong khu vực.Lào rất chuộng ăn ớt. Họ có món ớt chiên giòn, ớt muối, ớt luộc.

Rau thơm cũnglà nguyên liệu không thể thiếu được của người Lào. Bên cạnh nhà là vườn rau, trong đó rau thơm chiếm diện tích lớn. Người Lào thường xây dựng bên cạnh nhà mình một vườn rau, trên đó người ta trồng các lọai rau như hành, khoai, dưa chuột, đậu ván ,củ cải, cần tây, xà lách… Nó là những thứ bổ sung cho bữa ăn hàng ngày của người Lào.

Ẩm thực văn hóa và con người xứ Lào

Đất nước, con người, văn hóa Lào với những nét riêng biệt luôn là đề tài thu hút sự quan tâm của nhiều nhà nghiên cứu, nhất là các nhà nghiên cứu văn hóa với những khía cạnh khai thác khác nhau, từ phong tục tập quán, tín ngưỡng, lối sống, cách ứng xử… tới những thói quen trong cuộc sống sinh hoạt hằng ngày hay chỉ là những món ăn tiêu biểu.

        Cuốn sách“Lào, Đất nước – con người”của tác giả Hoài Nguyên đã cung cấp cho người đọc những hiểu biết nhất định về lịch sử đấu tranh cũng như quá trình dựng nước, giữ nước và xây dựng một nền văn hóa Lào phong phú, đa dạng nhưng hết sức gần gũi. Cuốn sách cũng giúp người đọc được tiếp cận gần hơn, hiểu hơn những con người chân thật, hiền hòa của đất nước Triệu Voi này.

        Trong cuốn“Văn hóa Đông Nam Á”của tác giả Mai Ngọc Chừ có viết về cách ăn uống của các quốc gia trong khu vực Đông Nam Á trong đó cócách ăn uống củađất nước Lào.Tuy nhiên cuốn sách không đi nghiên cứu sâu về văn hoá ẩm thực của từng dân tộc cụ thể mà chỉ đi khai thác từng phương diện văn hoá khác nhau cho cả khu vực nhưng tác phẩm chính là một bức tranh cô đọng giúp người đọc có cái nhìn khá toàn diện về những nét tương đồng trong văn hoá của các nước.

        Tác giả Nguyễn Thị Hải Yến với cuốn sách“Lào – xứ sở Triệu Voi”đã cho người đọc một cái nhìn tổng quan, bao quát về đất nước Lào tươi đẹp với những thông tin đa dạng từ vị trí địa lý, điều kiện tự nhiên, tính cách con người, tới các yếu tố văn hóa trong đó có ẩm thực Lào.

        Cuốn sách “Tìm hiểu lịch sử – văn hóa Lào” của tác giả Tuyết Đào cũng đã giới thiệu tổng quan về đất nước, con người, về lịch sử hình thành và phát triển của đất nước, của nền văn hóa Lào.

 

Những tiện ích tuyệt vời tại khu nghỉ dưỡng Salinda Premium Resort and Spa

Tọa lạc tại đảo Phú Quốc xinh đẹp, nơi nổi tiếng với một trong những bãi biển hoang sơ tự nhiên tuyêt vời, Salinda Premium Resort and Spa sẽ là điểm đến vô cùng lý tưởng cho những kỳ nghỉ dưỡng hoàn hảo.

Chỉ mất gần một giờ bay từ sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất, Thành Phố Hồ Chí Minh, du khách đã có thể cảm nhận được nét nguyên sơ quyến rũ và không gian thanh bình của hòn đảo xinh đẹp nhất vùng biển tại cực nam Việt Nam  Và từ sân bay quốc tế Phú Quốc, chỉ mất một khoảng thời gian ngắn di chuyển bằng ô tô là bạn đã đến được với thiên đường nghỉ dưỡng Salinda Premium Resort and Spa.

Các phòng nghỉ khách sạn cao cấp của Salinda đều có tầm nhìn hướng ra biển tuyệt đẹp, mang lại sự gần gũi, giao hòa với thiên nhiên. Bên cạnh đó, Hotel Salinda Phú quốc còn đưa đến cho du khách những dịch vụ và tiện ích đẳng cấp thế giới như bể bơi độc đáo, spa với liệu pháp từ Thái Lan, quầy bar cạnh hồ bơi cao cấp….

Đặc biệt hơn nữa, trên phông nền trong xanh của biển đảo và không gian đặc trưng của vườn nhiệt đới, Salinda Premium Resort and Spa đầu tư sảnh yến tiệc hiện đại có sức chứa 400 khách, trang bị hệ thống âm thanh theo tiêu chuẩn quốc tế, chất lượng tương xứng cho các sự kiện qui mô đến các buổi hòa nhạc. Khu nghỉ mát hội tụ mọi điều kiện lý tưởng cho giấc mơ ngày cưới trên biển của các đôi bạn trẻ thành hiện thực, hay là sự lựa chọn hoàn hảo cho các doanh nghiệp tìm kiếm địa điểm thích hợp tổ chức những sự kiện quan trọng.

Tất cả sảnh tiệc và phòng họp của Salinda Ballroom đều có không gian trang nhã, nội thất sang trọng hài hòa và được trang bị đầy đủ các thiết bị dành riêng cho hội nghị, sự kiện tiên tiến nhất với sức chứa lên tới 400 khách. Khu vực sảnh tiệc có tầm nhìn ra sân vườn và bờ biển trong xanh, là nơi thích hợp nhất để bạn tổ chức tiệc cưới lãng mạn và các sự kiện trọng đại nhất.

Nhà hàng Salinda Restaurant nằm cạnh bãi biển với không gian rộng rãi phục vụ điểm tâm, bữa trưa và tối. Thực đơn Âu Á phong phú được chế biến bởi các đầu bếp quốc tế và bản địa lành nghề. Ngoài các món ăn tinh tế, thực đơn còn bao gồm nhiều loại rượu thượng hạng. Đặc biệt nhà hàng còn có thực đơn riêng dành cho trẻ em.

Nếu bạn đang lên kế hoạch đi du lịch Phú Quốc, Hotel Salinda Phú Quốc sẽ là địa điểm lưu trú hấp dẫn. Bên cạnh đó, Salinda Premium Resort and Spa vinh dự là một trong những thành viên của Hiệp hội khách sạn thế giới WorldHotel. Với đẳng cấp của một khu nghỉ dưỡng chất lượng cao, Salinda đem đến cho bạn những dịch vụ và tiện ích tốt nhất.